Floorcenter vloeren staat voor vakmanschap, wat heeft geresulteerd in originele vloeren met een unieke uitstraling. Floorcenter voert drie smaakvolle collecties; Orange Label, Red Label en Black Label.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VAN FLOORCENTER B.V.


Artikel 1. Begripsbepaling

1.1.Onder Leverancier (hierna te noemen Floorcenter B.V.) wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het groothandelsbedrijf

Floorcenter B.V. statutair gevestigd te Lelystad kantoorhoudende te Lelystad.

1.2 Onder de Afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht evenals degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

1.3 De Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van kracht zijn veertien dagen na kennisgeving daarvan aan de Afnemer.

Artikel 2. Offertes, orders, prijzen en overeenkomsten

2.1 Alle door de Leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt.

2.2.De in offertes, prijslijsten en andere documentatie voorkomende gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn voor de Leverancier niet bindend. De monsterborden, monstervloerdelen, modellen en zaken en afbeeldingen en beschrijvingen van zaken geven een algemene aanduiding van de producten en zijn voor de Leverancier niet bindend.

2.3  De door de Leverancier gehanteerde prijzen zijn af fabriek c.q. af magazijn, exclusief BTW, exclusief emballage en exclusief vervoer uitgedrukt in euro’s tenzij schriftelijk anders aangeven.

2.4 Orders dienen schriftelijk te worden geplaatst, waarna zij, indien de Leverancier met de order akkoord gaat, zo spoedig mogelijk (indien noodzakelijk, met wijzigingen) door de Leverancier worden bevestigd door middel van een orderbevestiging. Orders mogen door de Leverancier altijd zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

2.5 Overeenkomsten komen eerst tot stand na de schriftelijke orderbevestiging door de Leverancier. De Afnemer is aan deze orderbevestiging gebonden, indien door hem niet binnen vijf werkdagen de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk is ontkend.

2.6 Orders, door vertegenwoordigers of tussenpersonen opgenomen, zijn voor Partijen bindend, met dien verstande dat de Leverancier het recht heeft om binnen veertien werkdagen na het plaatsen van de order aan de Afnemer schriftelijk te kennen te geven dat hij de order of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordigen ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger of tussenpersonen redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn. In dat geval zal de order als geannuleerd gelden, tenzij Partijen alsnog overeenstemming bereiken.

2.7 Het is mogelijk dat na orderbevestiging blijkt dat zaken niet kunnen worden geleverd conform de orderbevestiging. In dat geval zal de Leverancier de Afnemer daarvan in kennis stellen. De Leverancier is in dat geval niet gebonden aan zijn orderbevestiging en de Afnemer kan er geen rechten aan ontlenen.

2.8 Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de Leverancier aan de Afnemer zijn bevestigd.

2.9 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, is meer- of minderlevering van tien procent van de door de Afnemer bestelde hoeveelheid geoorloofd. Een meerlevering of minderlevering leidt tot een navenante verhoging respectievelijk verlaging van de koopprijs.

2.10 Indien zich na het moment waarop de overeenkomst is aangegaan kostprijsverhoging aan de zijde van de Leverancier voordoen, bijvoorbeeld tengevolge van wijzigingen van heffingen, rechten, accijnzen, grondstoffen en/of valuta, dan is hij gerechtigd om het verschil aan de Afnemer in rekening te brengen. Iedere niet uitgevoerde order of ieder gedeelte daarvan zal tegen de gewijzigde prijzen worden geleverd, behoudens het recht van de Afnemer om de nog niet geleverde orders of gedeeltes daarvan binnen acht dagen na kennisgeving van de wijziging aan de Afnemer, schriftelijk te annuleren en te volstaan met het vergoeden van het gedeelte van de order welke door de Leverancier al is uitgevoerd op basis van de overeengekomen prijs.

Artikel 3. Levering en transport

3.1Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt als plaats van levering de vestigingsplaats van de Leverancier. Vanaf het moment van afgifte is het risico van de te leveren zaken op de Afnemer overgegaan.

3.2 De partij onder wiens verantwoordelijkheid het vervoer plaatsvindt, dient er voor zorg te dragen dat de zaken altijd in gesloten wagens worden vervoerd.

3.3 De leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst is aangegaan en nadat alle gegevens die de Afnemer dient aan te leveren, door  de Leverancier  zijn ontvangen. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn de door de Leverancier opgegeven termijnen nimmer aan te merken als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering heeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding noch de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst en evenmin mag door hem de ontvangst en betaling worden opgeschort. Indien geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan zal aan de Leverancier een redelijke termijn worden gegund om alsnog te leveren.

3.4 De Leverancier is te allen tijde gerechtigd om in gedeelten te leveren.

Artikel 4. Ontvangst en controle

4.1Ten behoeve van een goede kwaliteitscontrole zal de Leverancier de materialen die hij zelf produceert, zoveel mogelijk voorzien van een permanente code.

4.2 De Afnemer is verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming zodra aflevering geschiedt. Indien de Afnemer daarin tekortschiet dan komen de daaruit voortvloeiende kosten, zoals kosten van opslag, voor zijn rekening.

4.3 Door de Leverancier dient een uitgangscontrole plaats te vinden, en door de Afnemer dient een ingangscontrole plaats te vinden.

Indien de Afnemer geen ingangscontrole deed plaatsvinden, dan is geen reclamatie mogelijk, ook niet ten aanzien van gebreken die ten tijde van de ingangscontrole niet kenbaar waren.

4.4 Bij levering van ieder order ontvangt de Afnemer een vrachtbrief. Door aftekening van die vrachtbrief verklaart de Afnemer de zaken:

in goede staat, en op tijd, en in de overeengekomen hoeveelheid te hebben ontvangen (op pallet/colli niveau). In geval van beschadigde en/of incomplete levering en/of ander gebreken dient de Afnemer daarvan een nauwkeurige vermelding te maken op de vrachtbrief alvorens deze af te tekenen. Hij dient deze gebreken binnen twee werkdagen na aflevering te melden aan de Leverancier. Reclamatie op grond van gebreken die niet op de vrachtbrief zijn aangetekend, is uitgesloten, behoudens gebreken die ten tijde van de aflevering niet kenbaar waren.

Artikel 5. Betaling

5.1 Levering zal plaatsvinden op rekening na toetsing van kredietwaardigheid en/of acceptatie door de kredietverzekeringsmaatschappij.

Bij eerste leveringen zal slechts a contant of onder rembours worden geleverd.

5.2 Leveringen op rekening kunnen uitsluitend geschieden d.m.v. een doorlopende incasso. Het bedrag zal na 14 dagen automatische worden afgeschreven.

5.3 De Leverancier is gerechtigd om iedere deellevering te factureren.

5.4 Indien de Afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan is hij in verzuim zonde dat ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden, is de Afnemer over het factuurbedrag c.q. het openstaande deel daarvan, rente verschuldigd. Het rentepercentage is gelijk aan de handelsrente.

5.5 Indien de Afnemer in verzuim is dan is hij aan de Leverancier voorts buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke gesteld worden op minimaal vijftien procent van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 350 Ter keuze van de Leverancier kan de Afnemer worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor de Leverancier zelf wordt belast, dan wel voor de hiervóór genoemde vijftien procent.

5.6 Indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de met de Leverancier gesloten overeenkomst of indien de Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de Afnemer daarin tekort zal gaan schieten, of als de onder Afnemer beslag wordt gelegd, als hij surséance van betaling of zijn faillissement is aangevraagd of uitgesproken dan wel hij een betalingsregeling met zijn crediteuren treft, dan is elke vordering van de Leverancier of Afnemer terstond in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft de Leverancier dan het  recht om de overeenkomst voor zover niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, dit alles onverminderd het recht van de Leverancier op schadevergoeding.

5.7 De door de Afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden aan de Leverancier, ook als de Afnemer een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.

Artikel 6. Product en garantie

6.1 In zijn algemeenheid geldt dat de Leverancier een halffabrikaat levert. Hij staat dus in voor het leveren van de zaken zonder materiaalfouten. Een professionele installatie, en de verwerking van de zaken tot een eindproduct, is de verantwoording van de Afnemer en niet van de Leverancier. Schade als gevolg van leggebreken, opslag- en installatiefouten en dergelijke, is derhalve voor rekening en risico van de Afnemer en kan niet op de Leverancier worden verhaald.

6.2 Parketvloeronderdelen zijn natuurproducten. Natuurlijke afwijkingen in kleur en structuur en dergelijke zijn daarom niet vermijdbaar. Geringe, in handel toelaatbare geachte en/of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, finish, maat en gewicht zijn toegestaan. Dergelijke afwijkingen verplichten de Leverancier dan ook niet tot vervanging of schadevergoeding, en zij geven de Afnemer niet het recht om de ontvangst of betaling van het geleverde te weigeren. Er geldt een maatafwijking van plus of minus twintig procent in de lengte en in de breedte. Onderlinge kleurafwijkingen van een leverantie zijn toegestaan.

6.3 Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren zaken alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door de Leverancier naar beste weten verstrekt. De Leverancier aanvaardt voor de juistheid van zijn adviezen, gegevens en gebruikaanwijzingen geen enkele aansprakelijkheid. Instructies en aanwijzingen van de Leverancier dienen door de Afnemer strikt te worden nageleefd, onverminderd de verplichtingen van de Afnemer tot het verrichten van eigen controles en proeven onder de heersende omstandigheden. De Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn medewerkers zodanig zijn geschoold en opgeleid dat deze in staat zijn de door de Leverancier geleverde zaken op deugdelijke wijze te gebruiken en te verwerken.

6.4 De Leverancier verstrekt een garantie tegen materiaalfouten gedurende één jaar na levering. tie rust, gelden de door de fabrikant respectievelijk de importeur afgegeven garantiebepalingen.

6.5 Na het verstrijken van de garantieperiode is in ieder geval geen reclamatie meer mogelijk, uit welken hoofde ook.

6.6 De garantie is niet van toepassing op gebreken door normale slijtage, ingeval van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, ingeval van onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij onjuiste opslag, bij ongelukken en/of onheil zoals brand- en waterschade, en indien zaken, zonder toestemming van de Leverancier, door derden zijn gewijzigd of gerepareerd. In alle gevallen die hier zijn genoemd, is nimmer reclamatie mogelijk, ook niet indien die reclamatie plaatsvindt binnen de garantietermijn.

6.7 Indien de Afnemer ter zake zijn betalingverplichting en/of andere verplichtingen jegens de Leverancier in verzuim is, dan vervalt iedere aanspraak op garantie.

Artikel 7. Reclamatie en klachtenafhandeling

7.1 Reclamatie is slechts mogelijk indien aan de eisen zoals gesteld in de Algemene Voorwaarden is voldaan. Er moet dus onder meer  ingangscontrole hebben plaatsgevonden en daarvan dient een deugdelijk verslag te zijn opgesteld, en ten aanzien van kenbare gebreken geldt dat zij, eveneens op straffe van verval van ieder recht op reclamatie, op de vrachtbrief dienen te zijn aangetekend.

7.2 Reclamaties geven de Afnemer geen recht zijn betaling op te schorten, en verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Reclamatie ten aanzien van een deel van de order geeft de Afnemer niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele order.

7.3 Indien de Leverancier een reclamatie in behandeling neemt zonder daartoe gehouden te zijn, bijvoorbeeld omdat de Reclamatie is gedaan buiten de garantietermijn, dan kunnen de inspanningen van de Leverancier slechts worden verplicht om de ter zake gemaakte kosten, bijvoorbeeld ter zake van werkzaamheden en geleverde zaken, aan de Leverancier te vergoeden.

7.4 Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan in het magazijn van de Leverancier bevinden, dienen door de Afnemer voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De Afnemer dient in dat geval als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen en deze adequaat verzekerd te houden tegen de gebruikelijk risico’s.

7.5 De afnemer dient bij het installeren zorg te dragen of doen dragen voor een goede mix van de geleverde parketvloeronderdelen om te komen tot een goed resultaat. Wanneer er spraken is van parketdelen die qua selectie en/of kleur ontoelaatbaar afwijken, dan dient de Afnemer deze vóór het installeren terzijde te leggen en niet te plaatsen. De desbetreffende delen zullen kosteloos door de Leverancier worden vervangen. Indien de Afnemer  tijdens het installeren materiaalfouten constateert welke ten tijde van de levering niet kenbaar waren, da dient hij het installeren eveneens te staken en de Leverancier van de gebreken in kennis te stellen, teneinde het materiaal om te ruilen tegen ander, goed materiaal. Het betreft hier een gebruikelijk ondernemersrisico voor de Afnemer. De Leverancier is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele wachttijden en gevolgschade en dergelijk.

7.6 Indien de Afnemer tijdens het installeren materiaalfouten constateert of had kunnen constateren maar het installeren toch voortzet, dan is in geen geval reclamatie meer mogelijk.

7.7 Materiaalfouten die zich eerst openbaren nadat installatie heeft plaatsgevonden, kunnen binnen de garantietermijn schriftelijk worden gemeld aan de Leverancier.  

7.8 De klacht dient in eerste instantie door de Afnemer met de eindgebruiker te worden behandeld, in lijn met goed ondernemersschap.

7.9 Indien een reclamatie naar de mening van de Leverancier gegrond is, dan zal hij naar zijn keuze hetzij de zaken kosteloos repareren, hetzij een billijke vergoeding betalen tot ten hoogte de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken. Hetzij de zaken vervangen na terugzending van de oorspronkelijke geleverde zaken.

7.11 Indien Partijen in onderling overleg geen overeenstemming bereiken, dan dient de Afnemer bindend advies aan te vragen.

7.12 Gerechtelijke uitspraken en andere vormen van geschilbeslechting tussen de Afnemer en de reden (waaronder begrepen de eindgebruiker), zoals uitspraken van geschillencommissie, binden de Leverancier niet.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Indien de Leverancier ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd omzonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Bij gedeeltelijke nakoming door de Leverancier zal de Afnemer een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, defecten aan machinerieën, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, -halffabrikaten, - materialen, - hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en voorts van iedere omstandigheid die de Leverancier rederlijkerwijze niet heeft kunnen voorkomen en waarop de Leverancier geen invloed heeft.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van de door de Leverancier geleverde zaken gaat dan over op de Afnemer nadat deze aan de Leverancier alles heeft voldaan wat aan de Leverancier ter zake van de levering van die zaken – daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele rente en kosten – verschuldigd is.

9.2 De Afnemer is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door de Leverancier geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. Op verzoek van de Leverancier is de Afnemer gehouden om in geval van zodanige beschikking of vervreemding op de vorderingen die hij hieruit op derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten behoeve van de Leverancier.

9.3 Indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met de Leverancier gesloten overeenkomst of indien de Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de Afnemer daarin te kort zal gaan schieten, dan is de Leverancier – naast de overigens in de Algemene Voorwaarden beschreven rechten – bevoegd, de aan de Afnemer geleverde zaken terug te nemen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien onder de Afnemer beslag wordt gelegd, indien de Afnemer surséance van betaling vraagt, indien het faillissement van de Afnemer is aangevraagd of uitgesproken, of indien de Afnemer enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft.

9.4 De Afnemer dient de Leverancier, gebruikmakend van zijn eigendomsvoorbehoud, toegang te verlenen tot de door hem geleverde zaken. Voorzover nodig machtigt de Leverancier de Afnemer onherroepelijk tot uitoefening van zijn recht op terugneming.

Artikel 10. Retourzendingen

10.1 De Leverancier in nimmer verplicht om retourzendingen te aanvaarden. In overleg met en na toestemming van de Leverancier kunnen retourzendingen plaatsvinden van voorraadgoederen uit de prijslijst en met standaardafmetingen.

10.2 Voor de afhandeling van een retourzendingen worden behandelingskosten in rekening gebracht ter hoogte van minstens twintig procent van de inkoopprijs, en daarnaast worden de eventueel verschuldigde vrachtkosten in rekening gebracht. Restanten dienen binnen één maand na afname te worden geretourneerd. Zij dienen onbeschadigd en schoon, en reeds vochtvrij en verwarmd opgeslagen geweest te zijn. Tevens dienen zij altijd in de originele verpakking te worden geretourneerd. Bijmaterialen, losse delen en restanten van aanvraagartikelen kunnen niet worden geretourneerd. Alle retourleveringen dienen goed verpakt, op pallets en in wikkelfolie en/of bundelband te worden aangeleverd, en het hout dient het juiste vochtpercentage te hebben. Indien een retourlevering niet aan deze eisen voldoet, dan zal deze niet worden geaccepteerd en zal zij voor rekening van de Afnemer worden teruggestuurd.

10.3 De retourzending vindt plaats franco aan de fabriek van de Leverancier of de plaats van vestiging van de importeur. De geretourneerde zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de overeenkomst tussen de Leverancier en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het “Weens Koopgedrag” is niet van toepassing en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Leverancier, behoudens het bepaalde in de Algemene Voorwaarden terzake van bindend advies.  

Floorcenter B.V.

25 januari 2006